Αντιπροσωπεία του Δήμου Κατερίνης στη FYROM, για την 3η διακρατική συνάντηση στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου BIOWASTE του Προγράμματος Interreg IV Balkan Med 2014 – 2020.

Στην τρίτη διακρατική συνάντηση όλων των εταίρων, στο πλαίσιο του έργου BIOWASTE: «Αξιοποίηση Συστημάτων Πληρώνω ότι Πετώ και Αυτόνομοι Μηχανικοί Κομποστοποιητές στη Διαχείριση Βιοαποβλήτων Τουριστικών Περιοχών», του Προγράμματος Interreg IV Balkan Mediterranean 2014 – 2020, η οποία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 02 Νοεμβρίου, στον Δήμο Probishtip της FYROM συμμετείχε αντιπροσωπεία του Δήμου Κατερίνης.

Ειδικότερα, ο Δήμος Κατερίνης, ο οποίος είναι ο επικεφαλής εταίρος, εκπροσωπήθηκε από την Κατερίνα Πόδα (Project Manager του έργου), τον Μανώλη Χρυσοστάλη (Project Manager Assistant) και τον Κώστα Ζαπουνίδη – εκπρόσωπο της ΠΙΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε..
Στην συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι όλων των εταίρων και ειδικότερα από: τον Δήμο Probishtip της FYROM, τον Δήμο της Γερμασόγειας, της Κύπρου, από το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης και από το Πανεπιστήμιο Goce Delcev, της FYROM.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η Κατερίνα Πόδα παρουσίασε τα θέματα της Ατζέντας: 1. General management , the overall status of the project (quarterly reports to JS; communication with partners; other relevant issues) και 2. Municipality of Katerini information about project status, ενώ, ο Κώστας Ζαπουνίδης ανέλυσε οικονομικά θέματα, το Πλάνο ποιότητας, καθώς και τα επόμενα βήματα δημοσιότητας του έργου. Γενικότερα έγιναν από όλες τις αντιπροσωπείες παρουσιάσεις των ενεργειών τους σε τοπικό πλαίσιο, ενώ στον επίλογο έγινε διεξοδική συζήτηση για την υλοποίηση των επόμενων βημάτων του έργου.

Στο περιθώριο της διακρατικής συνάντησης δόθηκαν από την Κατερίνα Πόδα σε τοπικό τηλεοπτικό κανάλι γενικές πληροφορίες σχετικά με το Δήμο Κατερίνης και το έργο BIOWASTE.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 1.338.255,00 €. Πρόκειται για πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο (Project co-funded by the European Union and National Funds of the participating countries) από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Εθνικά Ταμεία των χωρών που συμμετέχουν.
Ειδικά, για τον Δήμο Κατερίνης ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 407.044,00 € και χρηματοδοτείται σε ποσοστό 100% (85% από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 15% από Εθνικούς Πόρους).

Κατά τη διάρκεια του έργου θα αναπτυχθεί ένας ελάχιστος αριθμός 6 αυτόνομων μηχανικών κομποστοποιητών (ACU), δύο σε κάθε Δήμο. Εκτιμάται ότι οι δύο μονάδες ACU κάθε δήμου θα μπορούν να επεξεργάζονται μέχρι και 120tn οργανικών απορριμμάτων ετησίως και συνολικά, κατά τη διάρκεια του έργου, όλες οι ACUs θα είναι σε θέση να διαχειριστούν έως και 500 tn τρόφιμα και πράσινα απόβλητα. Οι αυτόνομοι μηχανικοί κομποστοποιητές αποτελούν την αιχμή του δόρατος σε ότι αφορά την τεχνολογία της κομποστοποίησης, καθώς πρόκειται για μικρές κλειστές ολοκληρωμένες μονάδες κομποστοποίησης, με έλεγχο εκλυόμενων οσμών και διασταλαζώντων υγρών.

Μέσα από την υλοποίηση του έργου θα αναπτυχθεί και θα εφαρμοστεί ένα λεπτομερές σύστημα Πληρώνω Ότι Πετώ / Pay as you throw (PAYT) για καθέναν από τους εμπλεκόμενους δήμους, με βάση την ανάλυση πληροφοριών και των τοπικών δεδομένων.

Επιπλέον θα διεξαχθεί πλήρης και λεπτομερής περιβαλλοντική αξιολόγηση, καθώς και τεχνικοοικονομική αξιολόγηση (συμπεριλαμβανομένης ανάλυσης κόστους-ωφέλειας) με στόχο τον προσδιορισμό του πραγματικού περιβαλλοντικού οφέλους του προτεινόμενου συστήματος, καθώς και των πραγματικών οικονομικών στοιχείων από την πραγματοποίηση ενός τέτοιου συστήματος σε πλήρη κλίμακα. Τέλος, θα αναπτυχθεί διαδικασία επέκτασης του BIOWASTE σε ολόκληρο το δήμο.

Το κύριο αποτέλεσμα του έργου BIOWASTE είναι ένα σύστημα διαχωρισμού πηγών στερεών αποβλήτων, που στοχεύει κυρίως στον κλάδο της φιλοξενίας καθώς και σε μικρές και αποκεντρωμένες κοινότητες, οι οποίες αποτελούν το πυρήνα οργανικών αποβλήτων, με την επιτόπια επεξεργασία τους να διαδραματίζει σημαντικό και βασικό ρόλο.

Πληροφορίες για το έργο BIOWASTE υπάρχουν στο link: http://www.interreg-balkanmed.eu/approved-project/15/